Miesięczne archiwum: Kwiecień 2012

Polski rynek dóbr luksusowych w dobie współczesnego kryzysu gospodarczego

Dobra luksusowe to produkty  mające szczególny charakter. Powszechnie kojarzone z przepychem, rozrzutnością, unikalnością, niedostępnością, znaną marką czy wysoką jakością od zarania dziejów stanowiły symbol zamożności jednostek.  W rzeczywistości jednak trudno jest stworzyć jednoznaczną definicję tych dóbr – postrzeganie materialnego luksusu ma bowiem bardzo indywidualny charakter i zależy od wielkości i struktury dochodów, zajmowanej pozycji społecznej, stylu życia czy nawet systemu wartości jednostki oceniającej. W ekonomii dobra luksusowe (produkty, usługi)  definiowane są jako dobra,  na które popyt rośnie szybciej niż pochody. Charakter tego popytu  tłumaczy efekt (paradoks) Veblena – popyt na wyroby luksusowe wzrasta wraz ze wzrostem ceny (jest to wyjątek w prawie popytu). A czym  jest luksus dla polskiego konsumenta?  Pojęcie to ewoluowało znacząco   w ciągu ostatnich dwóch dekad. W okresie PRL dobrem luksusowym były artykuły spożywcze, a dzisiaj dla przeciętnego Polaka jest nim często własne mieszkanie. Jednakże rozwarstwienie dochodów Polaków, chociaż z roku na rok się zmniejsza, jak  i ich poglądów sprawia, że dla jednych grup luksusem jest to, co dla innych uchodzi za standard. Dlatego też w swojej pracy chciałabym się skupić na grupie najzamożniejszych Polaków  (z dochodem powyżej 7 tys. zł), którzy są potencjalnymi klientami na rynku dóbr luksusowych i z ich perspektywy dokonać oceny walorów i możliwości rozwoju polskiego rynku dóbr luksusowych w przyszłości. Celem artykułu jest  więc zebranie i przeanalizowanie wszystkich dostępnych informacji o rynku dóbr luksusowych w Polsce oraz o portfelach najbogatszych Polaków i na tej podstawie udowodnienie lub obalenie tezy, że jest to rynek pomimo światowego kryzysu ekonomicznego dynamicznie się rozwijający, który systematycznie przyciąga powszechnie znanych i cenionych na świecie producentów wyrobów i usług luksusowych.

1.Charakterystyka bogatych i zamożnych Polaków

Najzamożniejsze osoby w kraju tworzą grupę tzw. elity ekonomicznej. Elity to ludzie zajmujący najważniejsze pozycje w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Według badań empirycznych polskich elit ekonomicznych, przeprowadzonych w 2004r. przez Katedrę Poziomu Życia i Konsumpcji w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej, o przynależności do elity ekonomicznej w Polsce decydują przede wszystkim pieniądze i majątek (w tym przede wszystkim luksusowy samochód, nieruchomości),  a w następnej kolejności pozycja zawodowa. Najnowsze badania tej grupy ekonomicznej przeprowadziły dwie firmy konsultingowe: KPMG oraz CPP Luxury.

Według raportu KPMG z 2011r, bazującego na danych z Ministerstwa Finansów, w Polsce istnieją dwie grupy nabywców dóbr luksusowych: osoby zamożne (przeciętny dochód miesięczny brutto w 2009r. wynosi od 7,1 tys. do 20 tys. zł) oraz bogate (przeciętny dochód miesięczny w 2009r. powyżej 20 tys. zł brutto (oraz aktywa płynne o wartości powyżej 1 mln dol.). Średnia dochodów tych grup netto w 2009 roku wyniosła 15,3 tys. zł miesięcznie i wzrosła 0,7 tys. zł w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2010 r. według szacunków KPMG miesięczny dochód tej grupy wzrósł i wyniósł 15,5tys. zł miesięcznie. Według danych z Ministerstwa Finansów do grupy osób zamożnych i bogatych w 2009 roku należało około 606 076 osób. Liczebność tej grupy podwoiła się w ciągu ostatnich 10lat, a w 2009 r. w porównaniu do roku poprzedniego, wzrosła o około 13 tysięcy. Szacuje się, że nadal rośnie i w 2010 roku wyniosła około 620tys, a w 2011r. około 650tys. osób. Głównymi przyczynami wzrostu liczby osób zamożnych i bogatych są systematyczny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz stosunkowo wysoki na tle Europy, pomimo trwającego od 2008r. globalnego  kryzysu ekonomicznego, poziom wzrostu gospodarczego.  Dynamika wzrostu wynagrodzeń od listopada 2011 roku sięga 4,3-4,4 proc, a wzrost gospodarczy utrzymuje się na poziomie średnio 3-3,5 proc. Oszacowana przez KPMG wartość wydatków tej grupy na dobra luksusowe wyniosła w 2009r. około 16,9 mld zł. Najwięcej zamożnych i bogatych Polaków mieszka w województwie mazowieckim (ponad 190tys), w tym przede wszystkim Warszawie i okolicach. Według firmy Acxiom Polska, rokrocznie badającej obszary o najwyższej koncentracji najbogatszych mieszkańców, najszybszy wzrost dochodów mieszkańców następuje na obszarach peryferyjnych największych miast, zwłaszcza dotyczy to właśnie aglomeracji warszawskiej. Ważną grupę, wyodrębnioną w raporcie, stanowią też osoby aspirujące do grupy osób zamożnych i bogatych, które uzyskały w 2009 roku dochód w wysokości od 3,7 do 7,1 tys. zł brutto miesięcznie. Należy do niej około 2 miliony osób, które w 2009 roku wydały 11,4 mld zł na dobra luksusowe. To właśnie ta grupa stopniowo powiększać będzie liczbę osób zamożnych i bogatych w Polsce. Łącznie, według raportu KPMG, Polacy wydali szacunkowo w 2009r. około 28,3 mld. zł na dobra luksusowe, o ponad 4% więcej niż rok wcześniej. W latach 2005-2010 ten segment rynku wzrósł o blisko 50 proc. i stale się rozwija, dając Polsce czwarte miejsce na świecie pod względem dynamiki wzrostu.

Analiza rynku luksusowego w Polsce z 2011r. firmy CPP Luxury opiera się  na danych o zakupach Polaków w Polsce i zagranicą, pozyskanych od międzynarodowych firm oferujących produkty i usługi marek luksusowych, powszechnie rozpoznawalnych na świecie. Skupia się więc na charakteryzowaniu profilów polskich konsumentów, a nie na analizie danych statystycznych o ich zamożności. W celu uzyskania obrazu rzeczywistego potencjału rynku dóbr luksusowych w Polsce w raporcie zostały wyeliminowane 3 sektory tego rynku: kosmetyki, branża hotelarska i alkohole pomimo, iż sektory te odnotowują wysoki poziom sprzedaży. Według firmy dystrybucja tych towarów i demokratyczna polityka cenowa nosi znamiona rynku masowego, co nie oddaje rzeczywistego profilu typowego klienta badanego rynku, jego zachowań i motywacji. Wartość polskiego rynku dóbr luksusowych, po wyłączeniu omówionych wyżej sektorów, według firmy CPP Luxury wyniosła 2,1 mld euro w 2010, podczas gdy watość tego rynku oszacowana przez KPMG wyniosła trzykrotnie więcej, czyli 6,3 mld euro.  Raport CPP dzieli klientów luksusowych na 3 grupy: konsumenci najwyższej klasy (high end consumers) czyli przedsiębiorcy, właściciele firm, wysoka kadra kierownicza o zarobkach co najmniej 500 000 euro rocznie i liczebności 500 osób, klasa średnia (premium middle class) czyli  pracownicy firm na średnich stanowiskach menedżerskich o zarobkach co najmniej 100 000 euro rocznie i liczebności 10 000 tys. osób oraz aspirujący (aspirational), czyli wszyscy zarabiający powyżej 25 000 euro rocznie o liczebności 50 000 tys. osób. Według firmy CPP Luxury klienci na polskim rynku dóbr luksusowych to osoby konserwatywne, dla których najważniejsza jest jakość a nie renoma czy popularność marki. Nie mają oni bowiem tylu okazji do prezentowania się na wydarzeniach takich jak pokazy mody, bale charytatywne, nie są też w Polsce popularne sporty uznawane za luksusowe, jak golf czy polo.

2. Zachowania konsumentów na polskim rynku dóbr luksusowych w czasie ostatniego kryzysu gospodarczego

Powszechnie uważa się, że rynek dóbr luksusowych jest odporny na wahania koniunktury. Na podstawie badania przeprowadzonego przez Klaudię Plażyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w 2010 r. w Aglomeracji Śląskiej na grupie osób regularnie kupujących dobra luksusowe można stwierdzić, że ostatni, największy od lat 80 kryzys ekonomiczny, nieznacznie wpłynął na konsumentów – był słabo odczuwalny przez badanych respondentów (16% z nich stwierdziło, że ich sytuacja ekonomiczna się pogorszyła). Można stwierdzić, że najczęściej kupowanymi dobrami luksusowymi są kosmetyki, głównie perfumy (74% badanych) oraz ubrania i dodatki, przede wszystkim torebki (58%). Na trzecim miejscu znalazły się artykuły spożywcze (w tym żywność ekologiczna) i alkohole (25%).  Rzadziej kupuje się droższe dobra trwałe – np. sprzęt RTV i AGD (4%). Rezygnacja z kupna droższych dóbr luksusowych na rzecz tańszych to tzw. efekt szminki, obserwowalny u 72% badanych.  Respondenci ograniczyli wydatki głównie na ubrania i dodatki (31%) oraz na kosmetyki (19%).  Z tego wynika, że chociaż te dobra kupowane są w kryzysie najczęściej to ogranicza się na nie wydatki. Z drugiej strony aż  25% badanych w ogóle nie ograniczyło swoich wydatków. Dobra luksusowe najczęściej kupuje się w salonach dystrybuujących dobra luksusowe (64%) oraz w Internecie (60%). Tylko 9% respondentów kupuje dobra luksusowe za granicą, zwracając uwagę na niższe ceny i większą dostępność tych produktów niż w Polsce. W dobie spowolnienia gospodarczego klienci (87%) chętnie korzystają z akcji marketingowych, które pozwalają nabyć dobra luksusowe taniej  np. z kart stałego klienta, w tym  prawie połowa korzysta z nich niezależnie od kondycji gospodarki. W okresie kryzysu wśród polskich konsumentów popularnością cieszą się dobra klasyczne, proste lecz wysokiej jakości (82%) na niekorzyść ekstrawaganckich (18%). Większość Polaków nie wstydzi się swojej zamożności i nawet w dobie kryzysu nie odczuwa poczucia winy z tytułu wydawania pieniędzy na bardzo drogie, często zbędne, rzeczy.

Badania KPMG oraz CPP Luxury zwracają uwagę na fakt, iż część zakupów na rynku dóbr luksusowych w Polsce traktowana jest jako inwestycja – 1/3 konsumentów motywuje zakup takich dóbr z potrzeb inwestycyjnych. Największą popularnością cieszą się inwestycje w nieruchomości, biżuterię i dzieła sztuki. W kryzysowym 2009 roku spadek zysków w Polsce (jak i na całym świecie) odnotowały firmy produkujące luksusowe samochody – są to dobra drogie dobra trwałe, które nie są traktowane jako inwestycja. Jednak już w 2012r. spodziewany jest wzrost sprzedaży w tym segmencie o 30%, podczas gdy sprzedaż odzieży i biżuterii wzrośnie tylko o 20%.

3. Obecność marek luksusowych na polskim rynku

Według raportu KPMG dostępność 200 największych marek luksusowych w Polsce (istnienie możliwości zakupu w salonie na terenie kraju) zwiększyła się w 2010r. o 8% w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosła 61%. Najbardziej dostępne są marki włoskie (21%), francuskie (18%) i szwajcarskie (15%). Pod względem segmentów marek najbardziej dostępne są produkty z sektora hi-tech (86%) oraz alkoholi i używek (82%) a najtrudniejszy był dostęp do luksusowych usług hotelarskich (34%) oraz akcesoriów i dodatków (50%), chociaż popyt na te ostatnie jest w Polsce wysoki. W 2010r. pojawiło się w Polsce kilka nowych marek luksusowych, w większości są one dystrybuowane przez istniejące już sieci multibrandowych salonów. Za pośrednictwem sieci salonów jubilerskich Apart dostępne są zegarki niemieckiej firmy A. Lange_Schone, marki odzieżowe Christian Louboutin oraz Corneliani dystrybuuje sieć sklepów Royal Collection, a za pośrednictwem

perfumerii Douglas dostępne są produkty francuskiej marki Hermes International. W segmencie alkoholi i innych używek odnotować można możliwość zakupu szwajcarskiego La Clandestine Absinthe oraz szkockiego laphroaig Distillery. Ponadto w Warszawie otwarty został butik amerykańskiej markiTod’s.

Analizując rynek samochodów luksusowych w Polsce można stwierdzić, że istnieje duże zapotrzebowanie na auta luksusowe,  jednak Polacy wciąż nie mogą sobie pozwolić na zakup nowych samochodów więc głównie sprowadzają auta używane zza granicy. W 2010 roku w porównaniu z 2009 rokiem liczba rejestracji samochodów luksusowych i używanych jednorocznych spadła o 39% (spadek ma miejsce od 2008 roku i wynika z niepewności na rynku, pesymistycznych prognoz gospodarczych)   i wyniosła  118 382 nowych rejestracji. Na tle Europy to niewiele – przykładowo w Niemczech w analogicznym roku zarejestrowano ponad 800tys. aut, a we Francji ponad 160tys. Najczęściej kupowanymi samochodami luksusowymi w Polsce były (2010 rok): Audi (50 028 rejestracji), BMW (26 tys.), Mercedes (23,5 tys.), Volvo (ponad 13 tys.) i Saab (2 tys.). Najdroższe i najbardziej luksusowe marki (Bentley, Rolls Royce, Ferrari, Aston Martin) nie osiągnęły poziomu 30 sztuk nowych rejestracji, jednak co ciekawe w przypadku tych marek samochodów Polacy zdecydowanie bardziej cenią nowe egzemplarze. KPMG prognozuje zwiększenie rejestracji samochodów luksusowych w przyszłości (w ciągu 2-3 lat powinna zbliżyć się do poziomu sprzed kryzysu). Sprzyjać ma temu stopniowa stabilizacja gospodarki jak i otwieranie nowych salonów luksusowych samochodów w Polsce.

Rynek jachtów jest w Polsce wciąż słabo rozwiniętym i mało popularnym segmentem rynku dóbr luksusowych, pomimo, iż  istnieje tu dobrze rozwinięty przemysł jachtowy. Według Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych w polskich stoczniach produkuje się średnio około 22 000 jachtów rocznie, jednak 90-95% wszystkich wyprodukowanych luksusowych jachtów sprzedawanych  jest zagranicą. W 2010 roku zarejestrowano w Polsce ponad 1 533 jachty morskie (czterokrotnie więcej niż 5 lat wcześniej i o 53 jachty więcej niż rok temu), oraz ponad 170 jachtów morskich o długości kadłuba co najmniej 10 metrów (trzykrotny wzrost). W porównaniu z 2009 rokiem liczba rejestracji prawie nie uległa zmianie, natomiast liczba rejestracji dużych jednostek (powyżej 10 metrów) nieznacznie wzrosła. Dominują stosunkowo nowe łodzie (wyprodukowane w latach 2006-2010). Większość rejestrowanych łodzi była wyprodukowana w Polsce bądź USA. Polska ma jeden z najniższych wskaźników stosunku jachtów przypadających na 1000 mieszkańców, jednak według ekspertów firmy KPMG w kolejnych latach nastąpi wzrost sprzedaży tego typu dóbr w Polsce, wynikający ze wzrostu dochodów osób zamożnych, powstawania nowoczesnych przystani jachtowych  i wzrostu zainteresowania jachtami w Polsce.

Jeżeli chodzi o polski rynek pojazdów latających to Według Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) do stycznia 2011 do Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych (samoloty, śmigłowce, szybowce, motoszybowce, sterowce i balony) wpisano 2 215 jednostek. Spośród nich 852 samoloty i helikoptery zarejestrowano na osoby fizyczne bądź firmy (z wyłączeniem LOT, PZL Świdnik, ZOZ-y, Aeroklub Polska itp.), o 3,6% więcej niż w roku poprzednim. Od 2006 ta liczba wzrasta, co świadczy o rosnącym popycie Polaków na tego typu maszyny. Spowolnienie gospodarcze (2009) miało nikłe przełożenie na rejestrację nowych jednostek.

Polski rynek luksusowych dóbr konsumpcyjnych (szacowany na 3 439 mln zł) znajduje się na 20 miejscu z 26 państw objętych rankingiem firmy Euromonitor International. Jest to jednocześnie jeden z najszybciej rosnących rynków – wartość sprzedaży we wszystkich jego kategoriach odnotował dwucyfrowy wzrost sprzedaży. W latach 2005-2010 wzrósł realnie o 50% zajmując 4 miejsce pod względem dynamiki wzrostu. Polscy konsumenci zaczęli kupować więcej produktów z wyższej półki, poszukując bardziej wyszukanych marek międzynarodowych. Kategoria luksusowej biżuterii i zegarków (o wartości 1 164 mln zł) to największa i najszybciej rosnąca część rynku luksusowych artykułów konsumpcyjnych (34%  rynku w 2010r.). Realny wzrost wyniósł 68%. Głównymi obszarami wzrostu były luksusowe zegarki męskie (96% wzrostu) i damskie (114% wzrostu w okresie 5 lat). Drugi największy udział w rynku mają luksusowe alkohole (20%), a na trzecim miejscy plasuje się odzież i obuwie renomowanych projektantów (18%).  W 2010 r. wartość sprzedaży detalicznej odzieży i obuwia słynnych projektantów wynosiła ponad 208,8 mln dol. (około 670 mln zł), a w 2011r. około 221 mln dol. (ponad 700 mln zł). Szacuje się, że w 2012r. będzie to ponad 750 mln zł, a w 2015 – ponad 920 mln zł. Najpopularniejszą luksusową marką odzieżową jest Hugo Boss, zaraz za nią plasują się Max Mara, Hexeline, Armani, Zegna i Burberry. 9% udział w rynku konsumpcyjnych dóbr luksusowych mają z kolei kosmetyki super premium, a 8% – akcesoria. Obie kategorie mają duże prognozy wzrostu – wzrost sprzedaży kosmetyków ma w okresie 2010-2015 wynieść ma 36%, osiągając na koniec 2015r.wartość 95 mln złotych, a akcesoria  a (do roku 2015) wzrosną o 38%. Prognozy polskiego rynku luksusowych dóbr konsumpcyjnych są optymistyczne (przy raczej skromnych prognozach globalnych). Polacy dysponują coraz większymi kwotami do wydania więc popyt na rynku rośnie. Według raportu firmy KPMG powinniśmy utrzymać 20 pozycję rankingu Euromonitor International i jednocześnie pozostać w pierwszej dziesiątce rynków o największej dynamice wzrostu (+38%) do 2015r. Luksusowa biżuteria i zegarki pozostaną wiodącą kategorią (do roku 2015 rynek ma osiągnąć poziom 1 653 mln zł). Wzrosty szykują się również w pozostałych kategoriach luksusowych dóbr konsumpcyjnych: usługi hotelarskie, luksusowe artykuły tytoniowe (cygara), produkty do pielęgnacji skóry z segmentu super premium, luksusowe krawaty męskie oraz torebki damskie, luksusowe artykuły piśmiennicze i papiernicze, wina, szampany i wysokoprocentowe alkohole.

Polski rynek sztuki i antyków na tle rynku światowego jest mały. Polacy wciąż, mimo potencjału (wzrost zamożności i poziomu wykształcenia społeczeństwa) nie wykazują kolekcjonerskiego ani portfelowego podejścia do kupna dzieł sztuki. Niewielką dynamikę rozwoju tego rynku można tłumaczyć niską podażą dzieł (zwłaszcza w segmencie sztuki dawnej), utrudnieniami w handlu międzynarodowym i trudnościami z dostępem do kapitału.  Sprzedaż sztuki na polskich aukcjach, które generują największe obroty na polskim rynku, wyniosła w 2010r. 3,9 tys. sztuk, co oznacza 30% wzrost w ciągu ostatnich 5 lat. Wartość obrotów na aukcjach w omawianym roku oszacowano na 36,6 mln zł i zanotowano spadek o 18% w porównaniu do 2009r. Według ekspertów DESA Unicum wartość całego polskiego rynku sztuki to 430 mln złotych. Dla porównania światowy rynek sztuki i antyków w analogicznym roku był wart 9,4 mld USD. Analizując strukturę sprzedaży widać, że największe znaczenie dla wielkości obrotów mają obiekty najdroższe i reprezentujące sztukę dawną (do 1945r.), a najpopularniejsze są obrazy, rzeźby, grafiki i rysunki, reprezentujące sztukę najnowszą i dawną (do 1989r.). Obok sztuk pięknych istotną rolę na rynku aukcyjnym w Polsce (przynajmniej jeżeli chodzi o udział w liczbie sprzedanych obiektów) odgrywa rzemiosło artystyczne oraz obiekty kolekcjonerskie. Co roku na aukcjach sztuki i antyków sprzedawane jest  około 430-530 obiektów tego typu, w 2010r. sprzedano ich 513 sztuk. Największą rolę odgrywają srebro, meble oraz porcelana. Prognozuje się, że polski rynek sztuki i antyków w kolejnych latach zacznie się dynamicznie rozwijać. Jak podaje raport „Rynek sztuki 2011” portalu Rynek-Sztuki.pl. według wstępnych szacunków ekspertów pod koniec ubiegłego roku  ilość sprzedanych obiektów aukcyjnych sięgnęła rekordowej ilości 4 i pół tysiąca sztuk. Autorzy raportu prognozują, że w 2012r. nastąpi dalszy dynamiczny rozwój rynku sztuki w Polsce, wynikający z popularyzacji wiedzy o inwestowaniu w sztukę, podaży wartościowych prac (zwłaszcza z obszaru coraz popularniejszej rodzimej sztuki nowoczesnej), mogących przynieść zyski w przeciągu 5-10lat jak i zwiększenia ilości transakcji zawieranych wyłącznie przez Internet.

Raport CPP Luxury zwraca uwagę na istotny problem utrudniający, według ekspertów firmy, rozwój rynku dóbr luksusowych w Polsce. Uważają oni, że chociaż większość zamożnych Polaków mieszka w Warszawie i okolicach to jednak duża część tej grupy zamieszkuje także inne największe miasta w Polsce i dlatego nie tylko w stolicy koncentrują się zakupy marek luksusowych, jak jest najczęściej u naszych sąsiadów w Europie środkowej i wschodniej. Według raportu najbardziej rozwinięte segmenty marek luksusowych w Polsce to biżuteria i zegarki, a także usługi turystyczne. Wynika to z faktu, że ekskluzywne produkty firm z tych branż sprzedawane są w multibrandowych salonach, co pozwala nietrudno rozszerzyć zasięg dostępu do marek poza stolicę – sklepy sieci salonów np. jubilerskich najczęściej znajdują się we wszystkich większych miastach w Polsce. W ten sposób te marki luksusowe z łatwością osiągają w naszym kraju dynamiczny rozwój, rozwiązując problem braku koncentracji miejsc zamieszkania polskich elit ekonomicznych. Jeżeli chodzi o sektor odzieży i akcesoriów, to według firmt CPP Luxury większość producentów chciałoby otworzyć w Polsce franczyzowe butiki monomarkowe. Potencjalnych franczyzobiorców jest jednak niewielu, a ci którzy działają mają utrudnioną  ekspansję poza stolicę (duże koszty franszyzy zniechęcają  do otwierania kolejnych salonów). Problematyczne dla wielu producentów jest też znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla ekskluzywnego butiku – w większości galerii handlowych mieszczą się butki oferujące produkty z niższych półek cenowych.  Sytuację może zmienić otwieranie ekskluzywnych domów handlowych, podobnych do tego, który został otwarty w ubiegłym roku w Warszawie – Wolf Bracka. Znalazły się w nim butiki luksusowych marek: pierwsze w Polsce sklepy Gucci i Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen czy  Perla. Jednak wciąż brakuje w Polsce największych marek odzieżowych i kosmetycznych takich jak np.: Chanel, Dior, Prada, Gucci, a te dostępne mają ograniczoną ofertę produktów, składającą się najczęściej z kilku elementów kolekcji.  Obecnie sklepy w Polsce ma połowa globalnych luksusowych marek akcesoriów i dodatków i 53 proc. marek ekskluzywnej odzieży obuwia i torebek.  Warto zwrócić uwagę na fakt, że ceny odzieży luksusowej są w Polsce średnio o 5% wyższe niż we flagowych salonach producentów w Mediolanie i w Paryżu. To wszystko sprawia, że rynek luksusowej odzieży i dodatków chociaż bardzo rozwojowy, cechuje się w Polsce niewielką ekspansją.

Firma CPP Luxury zwraca uwagę, że w Polsce istnieje wiele marek luksusowych rodzimych producentów. Istnieje kilkunastu nieznanych powszechnie, zwłaszcza na zagranicznym rynku, producentów dóbr luksusowych jak np. producent ekskluzywnych butów Kielman w Warszawie czy producent garniturów męskich Twins we Wrocławiu.  Wielu kajowych dystrybutorów np. importowanych zegarków i biżuterii, Apart i Kruk, ma również własne kolekcje dóbr luksusowych. Popularne w Polsce jest haute coutture, czyli ubrania szyte na miarę w pojedynczych egzemplarzach projektantów takich jak np. Maciej Zień, Dawid Woliński , Gosia Baczyńska. W raporcie KPMG można znaleźć też informację, że Polska jest jednym z liderów w Europie w  produkcji jachtów, produktu silnie kojarzącego się każdemu z luksusem. Czołowe firmy działające w tej branży to Delphia Yachts, Galeon, YACHT Ostródzie. Istnieje też  kilka marek na granicy luksusu: Wittchen i Batycki, producenci galanterii skórzanej czy Simple i Monnari, producenci ubrań. Popularne są też w Polsce rodzime marki luksusowych hoteli i restauracji.  Co ciekawe, Polska jest również producentem luksusowych aut sportowych – marki Leopard.

Podsumowanie

Według najnowszych badań firmy ARC Rynek i Opinia dla przeciętnego polskiego konsumenta ubrania Adidasa, meble Black Red White czy kosmetyki L’Oreal to produkty luksusowe. Jednak polskie elity ekonomiczne bardzo dobrze rozpoznają najważniejsze marki produktów luksusowych, cenią je za jakość i często ich zakup traktują jako swoistą inwestycję.  Bogacąc się i zwiększając swoją liczebność w coraz szybszym tempie są skłonni na ich zakup przeznaczyć dużą część swoich dochodów. Według raportu Euromonitor International  w latach 2005 i 2010 wartość polskiego rynku dóbr luksusowych wzrosła o 50%, przewyższając tępo wzrostu nie tylko rynków wszystkich większych państw członkowskich UE, ale także Rosji, Turcji i USA. Jego wartość szacuje się na około 22 miliardy złotych. Dlatego, chociaż określany jako znacznie mniej rozwinięty niż np. w Niemczech, polski rynek dóbr luksusowych ze względu na swoją wielkość i potencjał może być i jest, przez wielu ekspertów, nawet w dobie światowego kryzysu ekonomicznego oceniany jako najdynamiczniej rozwijający się rynek w Europie. Chociaż z powodu kryzysu firmy luksusowe ograniczyły swoją ekspansję to prognozuje się, iż do Polski w najbliższym czasie powinno wejść wiele nieobecnych dotychczas na polskim rynku marek luksusowych.